Czyste Powietrze 2024

Program „Czyste Powietrze” został zaplanowany na lata 2018-2029, z uwzględnieniem podpisania umów do 31 grudnia 2027 roku i wydatkowania środków do 30 września 2029 roku. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. W ramach programu “Czyste Powietrze 2023” przewidziane jest finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Dofinansowane zostaną tylko te inwestycje, których realizacja rozpoczęła się maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, jednak data ta nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020 roku.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Roczny dochód starającego się o dotację nie może przekraczać kwoty 135 000 zł.

Ubiegający się o dotacje na wymianę pieców i termomodernizację zostali podzieleni na trzy grupy. Grupa I to podstawowa grupa, a dofinansowanie w ramach niej może zostać przyznane osobom, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł, co stanowi wzrost limitu w stosunku do poprzedniego programu (wcześniej wynosił 100 tys. zł).

Rodzaj przedsięwzięcia

Maksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)

Zamiana źródła ciepła na pompę ciepła powietrze-woda lub gruntową w celu zastąpienia nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe.

bez kompleksowej
termomodernizacji:
35 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł

bez kompleksowej
termomodernizacji:
41 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł

z kompleksową
termomodernizacją:
60 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:
66 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

Zamierzenie dotyczy usunięcia starego, nieekonomicznego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienia go nowym źródłem ciepła innym niż pompa ciepła.

bez kompleksowej
termomodernizacji:
25 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej
termomodernizacji:
31 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:
50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:
56 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł

Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na nowe, ale może obejmować np. inwestycję w mechaniczną wentylację lub ocieplenie budynku. Celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji.”

bez kompleksowej termomodernizacji: 13 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Nie dotyczy

z kompleksową termomodernizacją: 33 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Nie dotyczy

Grupa II 

Grupa II obejmuje osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto na osobę oraz 2651 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. Wcześniej te kwoty wynosiły odpowiednio 1564 zł netto i 2189 zł netto.

Rodzaj przedsięwzięcia

Maksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)

Przedsięwzięcie polega na usunięciu nieefektywnego źródła ciepła opartego na paliwie stałym i zastąpieniu go zakupem i montażem pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła, które będą wykorzystywane do ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

bez kompleksowej
termomodernizacji:
50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł

bez kompleksowej
termomodernizacji:
59 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł

z kompleksową
termomodernizacją:
90 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:
99 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

To działanie polega na usunięciu nieefektywnego źródła ciepła opartego na paliwie stałym, a następnie na zakupie i instalacji innego źródła ciepła, które nie jest pompą ciepła

bez kompleksowej
termomodernizacji:
32 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej
termomodernizacji:
41 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:
72 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:
81 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł

“Przedsięwzięcie obejmujące nie wymianę istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, ale na przykład inwestycję w mechaniczną wentylację lub ocieplenie.”

bez kompleksowej
termomodernizacji:
25 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

Nie dotyczy

z kompleksową
termomodernizacją:
48 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

Nie dotyczy

III Grupa

Trzecia grupa obejmuje osoby fizyczne, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, jak wskazuje zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie przekracza określonej kwoty: 1090 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego i 1526 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Kryterium kwalifikacji do tej grupy stanowi również prawo do zasiłku, które musi przysługiwać w ciągu kolejnych 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, a także w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i posiadające zaświadczenie o dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego, nie mogą przekroczyć rocznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, który wynosi dwudziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie.Beneficjenci z tej grupy mogą otrzymać dofinansowanie od 90 do 100%.

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)

Przedsięwzięcie polega na usunięciu nieefektywnego źródła ciepła opartego na paliwie stałym i zastąpieniu go zakupem i montażem pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła, które będą wykorzystywane do ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

bez kompleksowej
termomodernizacji:
70 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł

bez kompleksowej
termomodernizacji:
79 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł

z kompleksową
termomodernizacją:
120 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:
135 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

To działanie polega na usunięciu nieefektywnego źródła ciepła opartego na paliwie stałym, a następnie na zakupie i instalacji innego źródła ciepła, które nie jest pompą ciepła.

bez kompleksowej
termomodernizacji:
50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej
termomodernizacji:
59 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:
100 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:
115 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł

“Przedsięwzięcie obejmujące nie wymianę istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, ale na przykład inwestycję w mechaniczną wentylację lub ocieplenie.”

bez kompleksowej
termomodernizacji:
40 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

Nie dotyczy

z kompleksową
termomodernizacją:
70 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

Nie dotyczy

Warunki uzyskania wsparcia w ramach programu “Czyste Powietrze” są następujące.

Podstawowym kryterium jest dochód roczny nie przekraczający 135 tys. złotych. Dotacja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości.

Niektóre z warunków programu to:

  • wymienione źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku – konieczne jest potwierdzenie w postaci imiennego dokumentu zezłomowania, karty przekazania odpadu lub formularza przyjęcia odpadów metali;
  • w przypadku kompleksowej termomodernizacji – wykonanie audytu oraz zrealizowanie w całości prac modernizacyjnych z dokumentu, które przyniosą efekt w postaci co najmniej jednego wskaźnika zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową;
  • dofinansowanie nie przysługuje na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych;
  • nie kwalifikuje się do dotacji budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego;
  • nie można otrzymać ponownego dofinansowania ze środków publicznych na to samo przedsięwzięcie, ale możliwe jest otrzymanie wsparcia na inną inwestycję.

Zobowiązania beneficjenta:

Beneficjent zobowiązany jest do spełnienia pewnych warunków po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem. W budynku, w którym przeprowadzona była modernizacja, nie może zainstalować ani nie korzystać z źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5. Zamontowane kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne muszą spełniać wymagania ekoprojektu, a wszystkie urządzenia do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymagania obowiązujące na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego oraz uchwał antysmogowych. Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia, w tym czasie Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków Programu i wymagań technicznych określonych w Programie.

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie programu „Czyste Powietrze” w opublikowanym  regulaminie.