PROGRAM PRIORYTETOWY MÓJ PRĄD CZĘŚĆ 1) PROGRAM MÓJ PRĄD NA LATA 2021 – 2023 (MP4+)

PROGRAM PRIORYTETOWY MÓJ PRĄD CZĘŚĆ 1) PROGRAM MÓJ PRĄD NA LATA 2021 – 2023 (MP4+)

  • W ramach Programu Priorytetowego “Mój Prąd” wspomagane są przedsięwzięcia, które obejmują zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW. Działania te mają na celu dostarczenie energii elektrycznej dla istniejących budynków mieszkalnych. Jednocześnie informujemy, że projekty dotyczące zwiększenia mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej nie będą kwalifikować się do dofinansowania. Rozumie się przez to zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych, jak i połączenie kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem do jednego Punktu Poboru Energii (PPE).
  • Zachęcamy wszystkich zainteresowanych właścicieli budynków mieszkalnych do skorzystania z Programu Priorytetowego “Mój Prąd” i inwestowania w odnawialne źródła energii. Działania te przyczyniają się nie tylko do zmniejszenia kosztów za energię elektryczną, ale także mają korzystny wpływ na środowisko naturalne poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla.
 • W ramach Programu Priorytetowego “Mój Prąd” proponujemy przedsięwzięcia, które obejmują zakup i montaż urządzeń magazynujących ciepło, takich jak zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u., a także pompy ciepła typu powietrze/woda. Minimalna pojemność magazynu ciepła wynosi 20 dm3 (1 dm3 = 1 litr).
 • Należy jednak zaznaczyć, że urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost auto konsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną, np. zasobniki c.w.u. i/lub bufory ciepła zasilane przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy, nie podlegają dofinansowaniu w ramach Programu Priorytetowego “Mój Prąd”.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh, których cena za 1 kWh nie przekracza 6 tysięcy złotych. Ponadto, podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS, jednakże pod warunkiem, że zostanie również zakupiony i zamontowany magazyn energii elektrycznej lub magazyn ciepła.

  • HEMS (Home Energy Management System) to system zarządzania energią w budynku, który ma na celu optymalizację zużycia energii elektrycznej i cieplnej przez wszystkie urządzenia energetyczne w budynku, a także magazyny energii lub ciepła. EMS (Energy Management System) to system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej, który umożliwia inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła lub potrzebami chłodniczymi. W przypadku nadmiaru produkowanej energii, system ten pozwala na oddanie jej do sieci energetycznej. Nie kwalifikują się pojedyncze elementy, takie jak inteligentne gniazdka, ale kwalifikują się, jeśli są częścią składową całego systemu zarządzania energią w budynku (HEMS/EMS). Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh, a cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł, oraz zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Forma dofinansowania:

 1. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:
  • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;
  • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
     – do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
     – do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
     – do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
     – do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;
 2. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd            (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:
  • dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł;
     – do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
     – do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
     – do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

UWAGA!
Dla Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalacje PV będzie możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające auto konsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

WAŻNE! – PRZELICZENIE DOFINANSOWANIA DLA WNIOSKÓW JUŻ WYPŁACONYCH

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą do 50% kosztów kwalifikowanych) wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

WAŻNE!
Do wypłaty zwiększonego dofinansowania konieczna będzie ZGODA WNIOSKODAWCY – składana TYLKO I WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).